Baruch ata Ado-naj, Elohenu Melech Ha’Olam, Hamozi lechem min haarez.