Baruch ata Ado-naj, Elohenu Melech Ha’Olam, borej pri ha-ez.