Rabbi Jitzhak Luria Ashkenasi (1534-1572)
Melodie: Rabb Hillel Paritscher

Asamer bi Schwochin le Mejal go Piss-chin dewa Chakal Tapuchin de Jinun Kadischin
Nesamin lo Haschto bi Fssoro chadato uwi Menarto tawto di noraho al Reischin
Jemino u Smolo u bejnaihu Chalo be Kischutin oslo u Monin u Lwuschin
Jechabek lo Bailo uwi Jessodo dilo de Jowid nicho lo-o jehe katisch katischin
Zewochin af Akssin betelim u schwissin beram Anfin Chadatin we Ruchin im Nafschin
Chadu Ssagi jessei we al Chado Tartei Nehoro lo jimtei uwirchon di Nafschin
Keriwu Schoschwinim ewidu Tikunin le Afoscho sinin ve Nunin im Rach-schin
le Mejwad Nishmassin we Ruchin chadatin be Ssartejn u Sselossin uw Sselosso Schiwschin
We Iturin Schawin lo u Malko dil Eilo di jissater koj lo be Kadisch Kadischin
Reshimin u Ssimin bego kol Olmin beram Atik Jomin halo batisch Batischin
Jehe Ra'awo Kamej di Jischrei al Amei di Jissaneg li Schmej bi Mssikin w Duwschin
Assader li Drojmo Menarto du Ssimo we Schulchon im Nahmo bi Zfono arschin
be Chamro go Chasso u Medonei Osso le Orus wa Orusso le Hasskofo Chalaschin
Nejater lehon Kissrin be Milin jakirin be Schaw'in Iturin de al Gabej Chamschin
Schechinto tiss-ator beshiss Nahamei Listor be Wawin tisskater we Sinin di chnischin
Schewissin u Schwikin misawin di Rchikin Chawilin di me'ikin wechol Sinej Charschin
le Miwza al Rifto ke Sejsso uche Beiosso Terin Judin nakto Ssessimin u Frischin
Meschach Sejsso dachio de Tachanin rechaio we Nagdin Nachlaio be Gawo bi Lechischin
Halo nejmo Rasin u Milin di Gnisin de Lejss-hon miss-chasin temirin uchwischin
Issatro Chalo be Rasin di Lejlo bego hai Hilulo de Irin kadischin