ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Inhalt anzeigen in :
Sorry, wir können die Seite nicht finden.
Keine Sorge, es wird weniger als 40 Jahre dauern, bis Sie wieder auf dem richtigen Pfad sind!
Besuchen Sie unsere Homepage
Oder besuchen Sie die Homepage von
Jüdische.Info

יום שלישי ז אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: תצא,שלישי עם פירש"י.
תהילים: לט-מג. יט-כא.
תניא: הנה אתערותא ... 'קיח' המחייהו.אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבנו] הזקן הורה לכתוב פצוע דכא באלף לבסוף ולא בהא.

בפראג יש ס"ת [ספר תורה] שקבלה בידם שהגי-ה עזרא הסופר, אין קורין בו אלא בשמח"ת [בשמחת תורה] וגוללין אותו תמיד בפרשת שמע. כשהייתי בפראג בשנת תרס"ח ראיתיה וכתוב בו "דכא" באלף. כן כשהייתי בוארמס בשנת תרס"ז ראיתי שם ס"ת [ספר תורה] אשר מקובל בידם שכתבו מהר"ם [מורנו הרב ר' מאיר] מרוטנבורג וגם בו כתוב דכא באלף. ועיין בשארית יהודא [יו"ד [יורה דעה] סימן ט"ז] ודברי נחמיה [יו"ד [יורה דעה] סימן כ"ב]. ובספר משנת אברהם [סימן ל"ב] מציין כמה ספרים הדנים בזה.